Back to Recent Testimonies

 

http://www.youtube.com/watch?v=lUqjKw0V5Fk&feature=plcp


1424 148th AVE SE, #K2, Bellevue, WA, 98007

(425) 361-9339 
Trần Văn Dũng  

https://www.youtube.com/user/Christ2010Jesus/featured


Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa.


https://www.youtube.com/watch?v=_NI8SOmHrRY&list=UUskKLvjOvmNje07zh13FVJQ&index=10&feature=plcp


Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành,

https://www.youtube.com/watch?v=Z_sA-oLHICs&list=UUskKLvjOvmNje07zh13FVJQ&index=108&feature=plcp


https://www.youtube.com/user/Christ2010Jesus?feature=watch